print_logo

SPLOŠNA PRAVILA ČLANSTVA V KLUBU ZVESTOBE XYZ

1. SPLOŠNO

Ta splošna pravila urejajo članstvo in ugodnosti članov v klubu zvestobe XYZ.

Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja, imajo naslednji pomen:

Član– oseba, ki je pristopila k splošnim pogojem in pridobila kartico ugodnosti XYZ.

Družbe v Sportini Group – podjetja v skupini Sportina Group, pri katerih lahko član uporablja kartico in zbira nakupe ter koristi ugodnosti kluba XYZ:

v Sloveniji:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce
Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce
 

na Hrvaškem:
Sportina, d. o. o., Remetinečka cesta 139, Zagreb
Tom Tailor Zagreb, Remetinečka cesta 139, Zagreb
 

v Srbiji:
Sportina, d. o. o., Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd
Tom Tailor, d. o. o., Omladinskih brigada 102, Beograd
 

v Črni gori:
Sportina, d. o. o., Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica
 

v Bosni in Hercegovini:
Ab-line, d. o. o., Halilovići 6, Sarajevo
Tom Tailor, d. o. o., Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo
 

v Bolgariji:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija
Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija
 

na Kosovu:
Sportina & Albi Zona e re industriale Veternik, Priština

 2. ČLANSTVO V KLUBU

Član kluba XYZ lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki pristopi k tem Splošnim pogojem, tako da na enem izmed prodajnih mest, ki so vključena v klub Sportina Group, ali na portalu www.xyz-club.com izpolni pristopno izjavo in s tem izrazi voljo za včlanitev.

V 60 dneh po prejemu pristopne izjave izdajatelj kartice prosilcu pošlje na njegov naslov individualizirano plastificirano kartico z identifikacijsko številko kot je zapisana na odrezku, ki ga je prejel ob podpisu pristopne izjave.

Včlanitev je prostovoljna, prav tako lahko član v skladu s temi Splošnimi pogoji kadarkoli izrazi voljo za izstop iz kluba.

3. KARTICA UGODNOSTI

Z včlanitvijo prejme član kartico ugodnosti XYZ in postane njen imetnik.

Vsak član lahko pridobi le eno kartico ugodnosti kluba XYZ.

Kartica ugodnosti kluba zvestobe XYZ ni prenosljiva in jo lahko uporablja le njen imetnik.

Kartica ugodnosti kluba zvestobe XYZ je kartica zvestobe, ki imetnikom omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko izkoristijo pri nakupih v izbranih poslovalnicah Sportine Group v vseh državah, kjer deluje klub zvestobe XYZ, kot so navedene v 1. členu teh Splošnih pogojev.

Seznam izbranih poslovalnic Sportina Group, v katerih lahko imetnik izkoristi ugodnosti s kartico ugodnosti kluba XYZ, in seznam izbranih poslovalnic kluba XYZ, v katerih lahko imetnik izkoristi ugodnosti s kartico ugodnosti XYZ, sta objavljena na spletni strani www.xyz-club.com in na prodajnih mestih, kjer lahko imetnik izkoristi ugodnosti iz naslova  kartice kluba zvestobe XYZ.

Ob koriščenju ugodnosti iz nakupov lahko podjetje v Sportini Group, prodajalci na prodajnem mestu, na katerem imetnik kartice ugodnosti opravlja nakup, zahtevajo osebni dokument, s pomočjo katerega lahko identificirajo imetnika kartice ugodnosti XYZ.

Če imetnik odkloni izkaz istovetnosti z osebnim dokumentom, mu bo zaradi dvoma v upravičenost uporabe kartice ugodnosti na prodajnem mestu lahko zavrnjena možnost koriščenja ugodnosti in vštevanja nakupa v vsoto za določitev bonitetnega razreda.

4. IZDAJATELJ KARTICE

Izdajatelj in lastnik kartice ugodnosti XYZ je Sportina Bled, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce.

5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izdajatelj, Sportina Bled, d. o. o., v smislu predpisov na področju varstva osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; v nadaljevanju: Splošna uredba in na njeni podlagi izdani nacionalni predpisi) šteje za upravljavca osebnih podatkov članov, imetnikov kartice.

Upravljavec zasebnost svojih članov in varstvo njihovih osebnih podatkov šteje za pomembno zavezo. Osebne podatke članov bo obdeloval skladno s predpisi in v tem času zagotavljal tudi ustrezne ukrepe za varnost osebnih podatkov, vse z namenom preprečitve nepooblaščene ali nezakonite obdelave osebnih podatkov članov.

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov članov je njihov pristop k tem splošnim pogojem, kot je opisan v 2. členu. V smislu Splošne uredbe gre za pravni temelj po členu 6/I točki b).

Za namen uresničevanja pravic in obveznosti članstva v klubu zvestobe XYZ upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke članov:

  • identifikacijske podatke: osebno ime, naslov, e-naslov, številka mobilnega telefona, država prebivališča, spol,
  • podatke o nakupih opravljenih s člansko kartico, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, količina izdelkov, način plačila, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne,
  • podatke ob kupljenih izdelkih, kot so tip izdelka, EAN koda izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka ter
  • podatke o uveljavljenih ugodnostih, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne.

Na osnovi obdelave navedenih podatkov članu pripadajo ugodnosti, upravljavec pa jih obdela tudi za analize in statistike, namenjene njegovim notranjim poslovnim procesom, predvsem analizi uspešnosti določenega prodajnega programa in načrtovanju novih produktov in storitev. Takšno obdelavo osebnih podatkov članov upravljavec naslanja na prevladujoč zakoniti interes v skladu z 6/I točko f) Splošne uredbe.

Analizo nakupovalnih navad posameznega člana, ki je namenjena neposrednemu ciljnemu trženju s članu prilagojenimi ponudbami in obsega tudi naslednje vrste osebnih podatkov: najljubša trgovina (glede na ustvarjeni promet), najpogosteje obiskana trgovina, najljubša blagovna znamka (glede na ustvarjeni promet), najpogosteje kupljena blagovna znamka, dan zadnjega nakupa in zadnja trgovina, v kateri je član opravil nakup, kolikokrat povprečno član kupuje pri podjetjih v Sportini Group (v preteklem letu), kolikšen je povprečen MD oziroma kazalnik, ali je član ljubitelj akcij ali kupuje bolj v redni prodaji, najuspešnejši komercialni kanal (na katerega od njih se odziva), promet letos, promet lani, datum prijave, razpršenost nakupovanja (v koliko različnih poslovalnicah kupuje član), upravljavec nasloni na od splošnih pogojev ločeno pridobljeno osebno privolitev člana. 

Osebni podatki članov se v skladu s pogoji iz 28. člena Splošne uredbe posredujejo  obdelovalcem, ki upravljavcu nudijo informacijsko podporo pri njihovi obdelavi. Upravljavec svoje obdelovalce izbira s potrebno skrbnostjo in ob njihovi želji, da del zaupanih nalog prepustijo svojim pogodbenim partnerjem (v pod-obdelavo) zahteva, da pred tem pridobijo njegovo pisno privolitev v njihov angažma.  

Pravice člana, ki se nanašajo na obdelavo njihovih osebnih podatkov (pravica do dostopa, popravka, prenosa podatkov in druge, ki so vezane na pravni temelj iz 6/I člena točke b) Splošne uredbe), ti uveljavljajo pri upravljavcu, tako da nanj naslovijo pisno zahtevo z določno vsebino, bodisi po pošti na naslov: Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce ali na e- naslov: klub@sportina.si . Tako kot ostali posamezniki, se lahko tudi člani s svojimi vprašanji in zahtevami obrnejo neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov pri upravljavcu je na voljo v Informacijah za posameznike Sportine d.o.o., objavljenih na spletni strani http://xyz-club.com , na povezavi http://xyz-club.com/sl/Informacije_za_posameznike/  .
 

6. DOLOČITEV BONITETNEGA RAZREDA ČLANA  

Ko član opravi nakup pri enem od podjetij iz Sportine Group (iz 1. člena teh Splošnih pogojev), se podatki o nakupu vnesejo v centralno zbirko nakupov članov, ki jo vodi upravljavec, hkrati pa se ti podatki shranijo tudi pri podjetju članu Sportine Group, pri katerem je član nakup opravil.

Ob vsakem nakupu se podatki člana v centralni zbirki obdelajo za namen ugotavljanja bonitetnega razreda – preverjanja, ali in katera ugodnost ob določenem nakupu, glede na opravljene nakupe v preteklem obdobju, pripada članu. Podatki o bonitetnem razredu so po vnosu podatkov o nakupu na voljo podjetju v Sportini Group, pri katerem član opravlja nakup, za namen nudenja ugodnosti - obračuna popusta.

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki se nanaša na članove nakupe z uporabo kartice ugodnosti, za namen določitve bonitetnega razreda in uveljavitve ugodnosti, podjetja v Sportini Group štejejo za skupne upravljavce (26. člen Splošne uredbe). Osebni podatki o nakupih člana in uveljavljenih ugodnostih se vpisujejo v centralno zbirko, vsako od podjetij jih obdeluje za namen izvajanja pravic člana, hkrati pa osebne podatke članov, ki so opravili nakupe pri njem, obdeluje  tudi za namen lastnih statistik in analiziranja svojih prodajnih strategij ter načrtovanje novih (6/I člen točka f) Splošne uredbe).

Ker klub XYZ deluje v več državah, od katerih nekatere v smislu Splošne uredbe štejejo za t.i. tretje države (države, ki niso članice Evropske Unije ali del Evropskega gospodarskega prostora); kot so Srbija, Bosna in Hercegovina in Kosovo, se ob izvajanju pravic člana njegovi osebni podatki, ki so potrebni za določitev bonitetnega razreda in uveljavitev ugodnosti iznašajo v te države. Iznos je potreben za izvajanje članskih pravic. V smislu Splošne uredbe je dopusten na podlagi 49/I člena točke b) Splošne uredbe.

Družbe v Sportini Group bodo glede osebnih podatkov članov zagotavljale enak nivo varnosti kot upravljavec – Sportina d.o.o.; oziroma v skladu z zahtevami Splošne uredbe, ne glede na to, ali imajo sedež v državah članicah Evropske unije ali v državah, ki štejejo za t.i. tretje države..

7. VRSTE UGODNOSTI

Član uveljavlja ugodnosti z uporabo kartice ob nakupih v podjetjih v skupini Sportina Group, pri čemer se vrednosti opravljenih nakupov seštevajo. Bonitetno obdobje, v katerem se seštevajo vrednosti nakupov, je omejeno na eno leto, to je od 1. januarja do 31. decembra. Bonitetni razred člana se določi za preteklo bonitetno obdobje.

Ugodnost (višina popusta) se članu prizna glede na doseženi bonitetni razred in se spreminja, glede na vrednosti nakupov člana v posameznem bonitetnem obdobju.

Bonitetni razredi kluba XYZ

Bonitetni razred

Višina popusta

Skupna vrednost nakupov v bonitetnem obdobju v EUR

1. razred

0 %

do 999,99 €

2. razred

5 %

od 1000 do 2499,99 €

3. razred

10 %

od 2500 do nad 4999,99 €

4. razred

15 %

nad 5000 €

Vrednost nakupa, ki ga član opravi pri podjetju v Sportini Group, v domači valuti, ki ni EUR, se ob vnosu podatka v centralno zbirko pretvori v EUR, po tečaju Banke Slovenije na dan opravljenega nakupa.

Dodatne ugodnosti

Član kluba se lahko naroči na prejemanje rednih novičk (Newsletter) o prodajnem programu podjetij v Sportini Group, kot tudi novičk (Newsletter) s ponudbami poslovnih partnerjev družb v Sportini Group ter prejemanje posebej članu prilagojenih ponudb.

Član se naroči na prejemanje izbranega Newsletter-a, tako da izrazi voljo za njegovo prejemanje in dovoli uporabo svojega e-naslova za namen pošiljanja.

Članu prilagojena ponudba bo oblikovana na podlagi podatkov o članstvu v klubu (osebno ime, prebivališče, spol, datum rojstva, številka kartice, poslovalnica, v kateri ste izpolnili prijavnico), podatkov o opravljenih nakupih s člansko kartico in uveljavljenih ugodnostih (datum in vrednost nakupa, popust, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, vrsta izdelkov kot so tip izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne) in podatkov o vaših interesih zbranih z analitičnimi piškotki ob obiskih spletišč kluba XYZ, ob uporabi članove številke mobilnega telefona (za namen pošiljanja SMS/MMS) in e-naslova. Takšna ponudba bo oblikovana in članu poslana le na podlagi njegove privolitve v obdelavo navedenih osebnih podatkov za ta namen.

Splošna obvestila o dodatnih ugodnostih za člane, so lahko objavljena tudi na spletnem portalu www.xyz-club.com.

7. PRAVILA ZA UPORABO KARTICE UGODNOSTI XYZ

Član, ki želi pri nakupu uporabiti kartico ugodnosti, jo je dolžan na prodajnem mestu, na blagajni nakupa, predložiti pred izplačilom izbranega blaga. Poznejši vpis opravljenega nakupa v centralno zbirko ni mogoč, prav tako ni mogoče naknadno, po opravljenem plačilu, uveljaviti ugodnosti – popustov.

Brez predložitve kartice ugodnosti XYZ na samem prodajnem mestu, na blagajni nakupa, prav tako ni mogoče uveljaviti dodatnih ugodnosti za člane.

Ugodnosti z uporabo kartice ni mogoče izkoristiti med sezonskimi razprodajami in za izdelke, ki so v akciji. Popusti se med sabo ne seštevajo. Vrednost kupljenih znižanih izdelkov pa se kot vsi drugi nakupi všteva v vsoto nakupov na kartici za namen določitve bonitetnega razreda.

Pri morebitnih tehničnih težavah in višji sili, ki ovira delovanje računalniškega sistema, ki podpira delovanje kartice ugodnosti oziroma obdelave osebnih podatkov za namen beleženja nakupov in uveljavljanja ugodnosti, Sportina, d.o.o. imetnikom kartice ugodnosti za čas sistemskih motenj ne zagotavlja naknadnega vpisa nakupov in/ali uveljavljanja ugodnosti iz naslova kartice ugodnosti XYZ. Sportina, d. o. o. in druga podjetja iz Sportine Group niso odgovorna za morebitno škodo, ki bi lahko imetnikom kartice lahko nastala zaradi morebitnih tehničnih težavah in višje sile, ki ovirajo delovanje računalniškega sistema – podporo kartice ugodnosti XYZ.

8. MENJAVA KARTICE

Član izgubo ali krajo kartice ugodnosti nemudoma prijavi po pošti neposredno na sedež izdajatelja, podjetja Sportina, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, po telefonu 080 13 13 ali na e-naslov klub@sportina.si. Izdajatelj mu bo na naslov prebivališča najpozneje v 90 dneh po prejetju prijave poslal novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali ukradene kartice se prenesejo na novo. Stara kartica se blokira takoj po prejetju obvestila o izgubi ali kraji. Člani kluba XYZ lahko pridobijo vse informacije, povezane s klubom, na brezplačni telefonski številki 080 13 13.

Če je kartica ugodnosti XYZ imetniku odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za uporabo ugodnosti s strani tretjih oseb.

9. PRENEHANJE ČLANSTVA

Kartica ugodnosti XYZ je veljavna do pisnega preklica izdajatelja oziroma ves čas članstva imetnika v klubu zvestobe XYZ. Član kluba zvestobe XYZ lahko kadar koli s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na sedež izdajatelja Alpska cesta 43, 4248 Lesce ali po elektronski pošti na naslov klub@sportina.si, izjavi voljo za izstop iz kluba – prenehanje članstva. Šteje se, da članstvo posameznika v klubu zvestobe XYZ preneha dan po prejemu izjave o izstopu s strani Sportine d.o.o. Če so na ta dan na kartici morebitne neizkoriščene ugodnosti se šteje, da se jim je član z izstopom odpovedal, lahko pa jih uveljavi od časa oddaje izstopne izjave do naslednjega dne po prejemu le-te s strani Sportine d.o.o.

Izdajatelj kartico ugodnosti lahko prekliče, če je od zadnjega nakupa, ki ga je član opravil s kartico, minilo več kot dve leti. O preklicu kartice izdajatelj člana ni dolžan obveščati.

Upravljavec bo osebne podatke bivšega člana hranil še pet let po izteku članstva.

10. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV NA PORTALU

Spletni portal www.xyz-club.com je vstopna točka, na kateri lahko člani kluba XYZ dostopajo do svojih osebnih podatkov: stanja na kartici (vsote nakupov v bonitetnem obdobju), bonitetnega razreda in kratkoročnih ugodnosti, hkrati pa lahko naredi potrebne popravke oziroma spremembe svojih osebnih podatkov iz pristopne izjave (osebno ime, naslov, e-naslov, številka mobilnega telefona, država prebivališča).

Ob spremembi osebnih podatkov člana, kot so osebno ime, naslov, e-naslov, številka mobilnega telefona, država prebivališča, je član o tem dolžan obvestiti upravljavca, v 30-ih dneh po navadni pošti na naslov Sportina, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce ali po e-pošti na e-naslov klub@sportina.si.

Dostop do osebnih podatkov člana na portalu www.xyz-club.com je omogočen ob aktivaciji računa z elektronskim naslovom, ki ga je član navedel na pristopni izjavi ob včlanitvi v klub, in geslom, ki ga uporabnik pridobi po uspešni aktivaciji računa prek spleta.

Član zagotavlja, da je upravljavcu posredoval osebne podatke, ki so točni in se zavezuje sporočati potrebne popravke in spremembe v rokih in na način določen s temi Splošnimi pogoji. V primeru napak, ki so posledica netočnih podatkov, Sportina d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala članu iz tega naslova.

11. OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

TI Splošni pogoji veljajo od dneva objave na spletni strani www.xyz-club.com.

Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja teh Splošnih pogojev, tudi  ukinitve kluba XYZ. Vse spremembe se javno objavijo na spletni strani www.xyz-club.com in veljajo od dneva spletne objave. Člani so o spremembi obveščeni po e-pošti. Če član uporablja kartico ugodnosti tudi po tako objavljenih spremembah, se šteje, da se z njimi strinja.

Datum: 23. maj 2018

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Sportina Bled d.o.o.