print_logo

OPŠTA PRAVILA IZDAVANJA I UPOTREBE KARTICE POGODNOSTI „XYZ“

1. OPŠTE

Ova opšta pravila određuju uslove upotrebe kartice pogodnosti XYZ, čiji izdavač je Sportina d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 102, Novi Beograd, Srbija.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:

Imalac je svako fizičko lice koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci moraju biti popunjeni) i koje dobije karticu pogodnosti kluba XYZ.

Kompanije/preduzeća Sportine Group - Kompanije u poslovnom sistemu Sportina Group u kojima imalac može koristiti pogodnosti kartice kluba XYZ su:

u Srbiji:
Sportina d.o.o., Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd,
Tom Tailor d.o.o., Omladinskih brigada 102, Beograd,

u Sloveniji:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce,
Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce.

u Hrvatskoj:
Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb,
Tom Tailor Zagreb, Remetinečka cesta 139, Zagreb.

u Bosni i Hercegovini:
Ab-line d.o.o., Halilovići 6, Sarajevo,
Tom Tailor d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo,

u Crnoj Gori:
Sportina d.o.o. Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica.

u Bugarskoj:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija,
Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija.

na Kosovu:
Sportina & Albi Zona e re industriale Veternik, Priština.

Kartice pogodnosti kluba XYZ mogu se koristiti na prodajnim mestima Sportina Group u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu.

2. KARTICA

Kartica kluba XYZ je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupovine na izabranim prodajnim mestima Sportine Group u kojima imalac može koristiti pogodnosti kluba XYZ.

Lista odabranih prodajnih mesta u kojima imalac kartice može dobiti karticu pogodnosti kluba XYZ i lista odabranih prodajnih mesta u kojima imalac kartice može koristiti pogodnosti kartice kluba XYZ mogu se naći na internet portalu www.xyz-club.com, kao i na svim prodajnim mestima u kojima imalac može dobiti karticu pogodnosti kluba XYZ.

3. IMALAC

Karticu pogodnosti kluba XYZ može dobiti svako fizičko lice starije od 15 godina, koje ispuni pristupnu izjavu (svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi moraju biti popunjeni) na jednom od prodajnih mesta koja su uključena u klub XYZ ili na internet portalu www.xyz-club.com.

Pojedino fizičko lice postaje član kluba XYZ uz potpisivanje pristupne izjave, pod uslovom da su svi obavezni podaci na pristupnoj izjavi popunjeni, odnosno u slučaju da se u klub prijavljuje preko internet portala www.xyz-club.com, sa popunjavanjem svih obaveznih podataka u internet obrascu i izričitom potvrdom da su podaci koje je naveo istiniti i tačni.

Pojedinac potpisom pristupne izjave ili potvrdom podataka navedenih u internet obrascu na internet portalu www.xyz-club.com potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.

Isto tako je saglasan s tim da se podaci mogu poveriti ugovornom obrađivaču podataka, preduzeću Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija, odnosno ostalim ugovornim obrađivačima navedenog preduzeća.

Podaci sa kartice pogodnosti XYZ, u slučaju prijave preko internet portala www.xyz-club.com, neposredno se upisuju u bazu podataka ugovornog obrađivača, preduzeća Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija. Imalac kartice ima mogućnost na uvid i promenu svojih ličnih podataka preko ličnog profila na internet portalu.

Izdavač će poslati karticu pogodnosti kluba XYZ imaocu najkasnije u roku od 60 dana nakon dobijene prijave. 

Nakon izdavanja kartice pogodnosti XYZ, imalac ove kartice postaje član kluba XYZ. Članstvo u klubu je dobrovoljno i besplatno, a svaki član ima pravo da, u skladu sa ovim opštim pravilima, u bilo kom trenutku istupi iz kluba XYZ.

Pojedino fizičko lice može dobiti samo jednu karticu pogodnosti XYZ. Fizičko lice sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu karticu pogodnosti XYZ.

Kartica pogodnosti kluba XYZ nije prenosiva i mogu je koristiti samo imaoci kartice. Kompanija Sportina Group može, na mestu na kome imalac kartice pogodnosti obavlja kupovinu, od imaoca ove kartice zatražiti lični dokument, pomoću kojeg identifikuje imaoca kartice pogodnosti XYZ.

4. IZDAVAČ/RUKOVALAC

Izdavač i vlasnik kartice pogodnosti XYZ je Sportina d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 102, Novi Beograd.

Izdavač, Sportina d.o.o. Beograd i ostale kompanije Sportina Group, se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS, („Službeni glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009) i uporedivim zakonima u državama kompanija uključenih u sistem Sportina Group.

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja kluba XYZ i opoziva kartice pogodnosti XYZ. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.xyz-club.com i važe od dana takve internet objave. Ako vlasnik upotrebljava karticu nakon objavljenih promena, znači da je s njima saglasan.

Izdavač zadržava pravo da dodeljuje, menja i poništi dodatne bonitete po vlastitoj proceni.

5. LIČNI PODACI

Karticu pogodnosti XYZ može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 15 godina i da na pristupnoj izjavi Sportini d.o.o. Beograd ili preko internet portala www.xyz-club.com priloži obavezne lične podatke: ime, prezime, adresu prebivališta, državu prebivališta, pol i ujedno dozvoli Sportini d.o.o. Beograd, Tošin bunar 272, Novi Beograd, kao rukovaocu zbirke podataka, obradu njegovih ličnih podataka i podataka o njegovim kupovinama na prodajnim mestima uključenim u klub XYZ, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009) na način kako je zapisano u tački 5.1.

5.1. OBRADA LIČNIH PODATAKA

Član kluba XYZ svojim potpisom na pristupnoj izjavi ili popunjavanjem internet obrasca na internet portalu www.xyz-club.com potvrđuje/dozvoljava da izdavač prilikom izdavanja kartice može proveriti sve podatke navedene na pristupnoj izjavi i da ih može elektronski obraditi. Kupac odgovara za istinitost i tačnost svih priloženih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom kartice pogodnosti XYZ.

Pored podataka koje imalac kartice pogodnosti daje prilikom popunjavanja pristupne izjave, prikupljaju se i sledeći podaci koje rukovalac prikuplja prilikom kupovine - svi podaci s paragon bloka (račun): preduzeće i prodajno mesto na kome je član obavio kupovinu, vreme kupovine, broj računa, mesto kupovine, datum, bar-kod proizvoda, naziv proizvoda, popust, količina proizvoda, cena, PDV, vrednost robe, iznos računa, način plaćanja i prodavac.

Bar-kod, koji je naveden na paragon bloku, detaljnije određuje kupljeni proizvod, a na osnovu njega mogu se prikupljati podaci kao: tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka proizvoda itd. Ovi podaci se upotrebljavaju za analizu navika kupaca i za izvođenje pokazatelja koji pomažu da se odredi profil pojedinog člana i Sportini Beograd d.o.o. omogući pripremu personalizovanih ponuda.

Podaci, koje rukovalac obrađuje za izradu analize navika kupaca i izvođenje pokazatelja, uključuju i sledeće podatke: najdraže prodajno mesto (s obzirom na ostvaren promet), najčešće posećeno prodajno mesto (s obzirom na ostvaren promet), najdraža robna marka (s obzirom na ostvaren promet), najčešće kupovana robna marka, dan poslednje kupovine i prodajno mesto na kome je ta kupovina obavljena, koliko puta prosečno imalac kartice kupuje u preduzećima Sportina Group (u prethodnoj godini), koliki je prosečni popust, odnosno pokazatelj koji govori o tome da li kupac više voli da kupuje u vreme akcije ili prilikom redovne ponude, najuspešniji komercijalni kanal (na koji se kupac odaziva), promet u tekućoj i prošloj godini, datum prijave, raspršenost kupovine (na koliko različitih prodajnih mesta kupac kupuje) i druge vrste ličnih podataka.

Ako imalac kartice obavi kupovinu u preduzeću članu Sportine Group, to preduzeće se, u svrhu provere bonitetnog razreda imaoca, povezuje sa centralnom bazom na serveru ugovornog obrađivača, preduzeća Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija. Podaci o obavljenoj kupovini se automatski upisuju u centralnu bazu ugovornog obrađivača i čuvaju u preduzeću članu Sportine Group u kojoj je imalac kartice obavio kupovinu.

Imalac kartice pogodnosti dozvoljava rukovaocu da prosledi njegove lične podatke, potrebne zbog provere bonitetnog razreda imaoca, preduzeću Sportine Group u kojem imalac obavlja kupovinu, u svrhu obračuna popusta. Imalac kartice pogodnosti dozvoljava da preduzeće Sportine Group u kojem je imalac obavio kupovinu prosledi podatke o kupovini imaoca ugovornom obrađivaču, preduzeću Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija, u svrhu beleženja redovne kupovine, pomoću kojih će se određivati bonitetni razred pojedinačnog imaoca kartice, odnosno za ostale namene obrade, određene u ovim opštim pravilima.

Podaci o imaocima kartica mogu se slati ugovornim obrađivačima rukovaoca zbirke ličnih podataka, koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju lične podatke o imaocu. Ugovorni obrađivači su, pored kompanija uključenih u Sportina Group, na primer preduzeća koja imaocima kartice pogodnosti šalju SMS/MMS, koja se bave štampanjem, koja održavaju programsku opremu i bazu podataka rukovaoca.

Imalac kartice pogodnosti XYZ je saglasan da se njegovi lični podaci i podaci o kupovinama sačuvaju u centralnoj bazi Sportine Group, u sedištu preduzeća Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Slovenija.

Imalac kartice pogodnosti XYZ je isto tako saglasan s tim da se smeju prikupljati sume kupovine i koristiti popusti s kartice pogodnosti XYZ o njegovim kupovinama i u ostalim državama gde imalac može koristiti pogodnosti kartice XYZ.

U vezi sa iznošenjem ličnih podataka u druge države gde imalac može koristiti pogodnosti  kartice XYZ, imalac izjavljuje i potvrđuje da je od strane rukovaoca ličnih podataka bio obavešten o posledicama takvog iznosa i upozoren da u toj državi možda nije obezbeđen stepen zaštite podataka u skladu s Konvencijom o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope.

Sportina d.o.o. Beograd, odnosno po Zakonu ovlašćeno lice, povezaće podatke koje imaoci XYZ kartice pogodnosti prilože u vezi sa dobijanjem kartice sa podacima o kupovinama i transakcijskim podacima. Svi podaci će biti sačuvani u bazi podataka u preduzeću Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, kao ugovornom obrađivaču, saglasno merodavnom Zakonu. Svi lični podaci, kao i podaci o obavljenim kupovinama, biće redovno analizirani, a izdavač će ih upotrebljavati za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodeljivanje dodatnih boniteta i direktan marketing. Isto tako, podaci za kontakt imaoca kartice pogodnosti kluba XYZ biće upotrebljeni i za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima preduzeća Sportina d.o.o. Beograd, povezanih kompanija i njihovih poslovnih partnera. U vezi sa slanjem promotivnih ponuda, ugovorni partneri kompanija u poslovnom sistemu Sportina Group nemaju pristup ličnim podacima pojedinačnog lica.

Rukovalac ličnih podataka može u gorenavedene svrhe obrađivati lične podatke imaoca kartica pogodnosti XYZ, koje proizlaze iz pojedinog pravnog osnova i u svrhu izvršavanja svojih ugovornih obaveza do istog pojedinca iz drugih pravnih osnova i za namene pregovora za sklapanje drugih pravnih osnova sa istim pojedincem.

Lične podatke imaoca kartica rukovalac ličnih podataka može povezati sa podacima drugih imaoca kartica pogodnosti i obrađivati u gorenavedene svrhe.

Imalac kartice prilikom ispunjenja pristupne izjave ili obrasca potvrđuje da je upoznat sa svojim pravom da od rukovaoca može zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade ličnih podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prikupljanje podataka je dobrovoljno. Ako pojedinac svoje podatke, koji su navedeni u pristupnoj izjavi kao obavezni, ne želi ostaviti rukovaocu, ne može dobiti karticu pogodnosti kluba XYZ.

Imalac kartice pogodnosti kluba XYZ može bilo kada, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, zahtevati da rukovalac ličnih podataka, trajno ili privremeno, prekine da upotrebljava njegov e-mail ili telefonski broj u svrhu direktnog marketinga. Rukovalac ličnih podataka dužan je da u roku od 15 dana adekvatno spreči upotrebu ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga i o tome u narednih 5 dana, u pisanoj formi ili na drugi dogovoreni način, obavesti imaoca kartice koji je to zahtevao. Podaci o e-mail adresi ili telefonskom broju imaoca kartice, koji su vođeni u kompjuterskom sistemu, u tom slučaju se brišu, dok pristupna izjava imaoca kartice ostaje sačuvana u arhivi Sportine Bled d.o.o. Imalac kartice može, i pored zahteva da se spreči upotreba e-mail adrese ili telefonskog broja u svrhu direktnog marketinga, koristiti sve pogodnosti koje poseduje kao član kluba XYZ.

U slučaju da imalac izjavom u pisanoj formi, koju poštom šalje na sedište rukovaoca ili elektronskom poštom na adresu xyz@sportina.rs, zahteva prekid upotrebe svih njegovih ličnih podataka, dakle i onih koji se smatraju obaveznim, u svrhu direktnog marketinga, rukovalac kartice pogodnosti XYZ odjaviće ga iz baze imalaca kartica i njegova kartica više neće važiti na prodajnim mestima uključenim u klub XYZ.

Lične podatke o imaocu kartice i podatke o pojedinačnoj kupovini rukovalac ličnih podataka može čuvati najviše 10 godina posle prestanka važenja kartice, odnosno 10 godina nakon svake obavljene kupovine.

6. POGODNOSTI

Kartica pogodnosti XYZ funkcioniše po principu sabiranja vrednosti svih kupovina. Svaka redovna kupovina unosi se u kompjuterski sistem. Kada imalac kartice pogodnosti XYZ svojim kupovinama u jednoj bonitetnoj godini dostigne viši bonitetni razred od trenutnog, obračunava mu se visina popusta u skladu s važećom tabelom bonitetnih razreda kluba XYZ. Kada imalac kartice kupovinama dostigne viši bonitetni razred, na celokupnu vrednost sledeće kupovine priznaje mu se nova visina popusta koja se na kartici čuva dok ne dostigne viši bonitetni razred.

Bonitetni period u kojem imalac sabira vrednosti kupovina i tako konkuriše za dostizanje višeg bonitetnog razreda ograničen je na jednu godinu, od 1. januara do 31. decembra. Novom kalendarskom godinom ukupna vrednost kupovina se ponovo postavi na 0; bonitetni razred koji je imalac kartice dostigao na kraju kalendarske godine prenosi se u sledeću godinu. Dakle, popust na početku i do kraja kalendarske godine zavisi od iznosa kupovine koje je imalac kartice obavio u prethodnoj kalendarskoj godini, a popust može biti i viši, ako imalac kartice u tekućoj godini pređe ukupnu vrednost kupovine iz prošle godine i dostigne viši bonitetni razred.

Prilikom plaćanja na blagajni potrebno je priložiti karticu pogodnosti XYZ. Upisivanje kupovine naknadno nije moguće, a isto tako nije moguće kasnije iskoristiti popuste. Bez priložene kartice pogodnosti XYZ nije moguće iskoristiti ni druge pogodnosti.

Bez obzira na gore navedenu odredbu, preduzeće Sportina Group zadržava pravo da nekim pojedincima podeli dodatne bonitete po sopstvenoj proceni.

Bonitetni razredi kluba XYZ

Bonitetni razred Zajednička vrednost kupovina u RSD Visina popusta
1. 0 do 99.999 0%
2. 100.000 do 249.999 5%
3. 250.000 do 499.999 10%
4. iznad 500.000 15%


Ako član kluba obavi kupovinu u drugoj državi, kupovina mu se preračuna u valutu EUR u skladu s važećom kursnom listom na dan obavljene kupovine. U isto vreme, njegova lokalna lestvica (ako ne živi u državi gde se koristi EUR) se preračuna u valutu EUR. Uz pomoć tih preračuna popust mu se obračunava u odnosu na lokalnu lestvicu.

USLOVI KORIŠĆENJA KARTICE POGODNOSTI XYZ

Pre plaćanja robe potrebno je na kasi priložiti karticu pogodnosti XYZ. Kasnije upisivanje kupovine nije moguće, isto tako kasnije nije moguće iskoristiti popuste ili druge pogodnosti.

Kartica ne važi tokom sezonskih rasprodaja, kao ni za proizvode koji su na akciji. Popusti se ne sabiraju. Vrednost kupljenih, sniženih proizvoda dodaje se sumi kupovina na kartici.

U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema, bonitetni sistem ne radi i tada nije moguće iskoristiti pogodnosti kartice kluba XYZ.

Sportina Beograd d.o.o. i ostale kompanije Sportine Group ne smatraju se odgovornim za moguću nastalu štetu koju mogu pretrpeti imaoci kartice u slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad kompjuterskih sistema.

6.1 Dodatne pogodnosti

Kartica pogodnosti XYZ imaocima omogućava i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na podatke iz pristupne izjave i/ili podatke o kupovini svakog imaoca kartice pojedinačno.

Individualno prilagođene ponude šalju se imaocima kartice pogodnosti XYZ telefonom, SMS/MMS-om, običnom poštom i e-mailom, odnosno objavljuju se na internet portalu www.xyz-club.com.

6.2

Izdavač zadržava pravo dodeljivanja i poništavanja dodatnih boniteta i pogodnosti po ličnoj proceni.

7. PORTAL

Internet portal www.xyz-club.com sadrži ulaznu tačku na kojoj imalac kartice pogodnosti XYZ može pratiti svoj profil, stanja na kartici, bonitete i kratkoročne pogodnosti, kao i uređivati svoje podatke u skladu s Opštim uslovima/pravilima.
Pristup ličnom profilu na internet portalu www.xyz-club.com  moguć je e-mail adresom, navedenoj u pristupnoj izjavi ili na internet portalu, i lozinkom, koju imalac primi na e-mail nakon uspešnog aktiviranja računa.

8. PROMENA PODATAKA

U slučaju da imalac kartice promeni lične podatke koje je naveo u pristupnoj izjavi ili preko internet portala www.xyz-club.com, dužan je da promenu podataka prijavi u roku od 30 dana od nastale promene, poštom na sedište preduzeća ili elektronskom poštom na xyz@sportina.rs.

Vlasnik može lične podatke promeniti i na internet portalu www.xyz-club.com u svom ličnom profilu.

9. ZAMENA KARTICE

Gubitak ili krađu kartice pogodnosti prijavite poštom, neposredno na sedište izdavača, preduzeća Sportina d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 102, Novi Beograd, besplatnim pozivom na telefon 0800 005 006 ili na e-adresu xyz@sportina.rs. Izdavač će poslati novu karticu najkasnije u roku od 90 dana nakon dobijene prijave. Sve pogodnosti sa izgubljene ili ukradene kartice se u roku od 15 dana od prijave prenose na novu. Stara kartica se blokira.

Sve informacije u vezi sa klubom XYZ članovi tog kluba mogu dobiti besplatnim pozivom telefonskog broja 0800 005 006.

U slučaju da je kartica pogodnosti XYZ otuđena imaocu, izdavač ne preuzima odgovornost za korišćenje pogodnosti od strane trećeg lica.

10. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti XYZ važi do pisanog opoziva izdavača ili do dobijanja izjave imaoca u skladu s tom tačkom. Imalac kartice pogodnosti XYZ može u bilo kom trenutku, pisanom izjavom, poslatom poštom na sedište izdavača navedenom u prethodnoj tački pravila ili elektronskom poštom na xyz@sportina.rs, zahtevati da preduzeća u poslovnom sistemu Sportina Group prestanu upotrebljavati podatke na načine i u svrhe navedene u toj izjavi i tako istupiti iz kluba XYZ i odreći se vlasništva kartice pogodnosti XYZ i svih pogodnosti koje iz nje proizlaze.

Uprkos prestanku članstva, rukovalac ličnih podataka može neke podatke o pojedincu čuvati još najviše 10 godina (opšti rok zastarelosti) od prestanka članstva.

Ako karticom pogodnosti XYZ u roku od dve godine nije obavljena nijedna kupovina, ona dobije status neaktivne kartice. Takvu karticu izdavač ima pravo da poništi bez obaveštavanja o tome vlasnika kartice.

11. OBJAVA PRAVILA

Ova pravila važe od dana objave na internet portalu www.xyz-club.com.

Izdavač zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja kluba XYZ i poništenja kartice pogodnosti XYZ. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.xyz-club.com i važe od dana takve internet objave. Ako imalac upotrebljava karticu i nakon tako objavljenih promena, znači da je sa njima saglasan.