print_logo

Poklon kartica

XYZ klub

 

     PRAVILA

O IZDAVANJU, KUPOPRODAJI I KORIŠĆENJU

POKLON KARTICA/ Gift Card / XZY PREMIUM FASHION STORE

- OPŠTI USLOVI ZA GIFT CARD

 

Ovim Pravilima Sportina doo Beograd reguliše postupak izdavanja, kupoprodaje i način korišćenja Poklon kartica XYZ Premium  Fashion Store  , kako sledi:

 

Član 1

 

Društvo  Sportina doo Beograd , u prodavnici u Beogradu , XYZ Premium Fashion Store, Ušće Shopping Center, vrši prodaju specijalnih Poklon kartica  za kupovinu robe iz asortimana brenda  Sportina XYZ Premium Fashion Store / tkz. GIFT CARD / , koje se mogu upotrebiti isključivo za kupovinu artikala  u radnji XYZ PREMIUM FASHION STORE.

 

Na Poklon karticama  su upisani: broj-barkod , rok važenja kartice i izdavalac.

 

Kartica se kupuje tako što se na blagajni u radnji ili na tekući račun Sportina doo Beograd   uplaćuje željeni novčani iznos u najmanjem iznosu od 1.000 din. dok najveći iznos nije određen.

 

Kupac kartice ne mora da bude i njen korisnik. Kartica nije personalizovana, a mogu je kupiti sve punoletne osobe.

 

Poklon kartica važi  2 godine  od dana prve uplate . Važnost Poklon kartice nije moguće produžiti ni iz razloga više sile. Posle isteka roka važnosti , isti kupac može kupiti novu karticu pod uslovima koji važe u trenutku kupovine.


Kupcu se poklon kartica uručuje zajedno sa  Pravilima o izdavanju, kupoprodaji i korišćenju poklon kartica XYZ Premium Fashion Store i on snosi odgovornost za slučaj eventualnog nepoznavanja Pravila od strane korisnika njegove kartice.

 

Za Izdavaoca kartice, a i u pravnom prometu , važi pretpostavka da je  svaki donosilac -korisnik  poklon kartice u potpunosti upoznat sa Pravilima o izdavanju, kupoprodaji i korišćenju poklon kartica XYZ Premium Fashion Store.

 

Izdavalac kartice će Pravila o izdavanju, kupoprodaji i korišćenju poklon kartica XYZ Premium Fashion Store učiniti javno dostupnim svima i  objaviti i na svojoj web stranici .

 

 

Član 2


Kartica se upotrebljava za plaćanje prilikom kupovine robe. Iznos kupovine biće skinut sa kartice.

 

Ako je preostali iznos na kartici  manji od  ukupne vrednosti robe koja se kupuje , kupac mora  izvršiti doplatu i to može uraditi  bilo kojim  regularnim sredstvom plaćanja / gotovinom, platnim karticama/.

 

Kartica se može koristiti za  delimično ili celokupno plaćanje robe, kao i upotrebiti za kupovinu neograničeni broj puta tokom važenja.

 

U toku važenja kartica može  biti dopunjena  novim uplatama u  bilo kojim iznosima. Stanje iznosa na  kartici  može se proveriti na kasi u prodavnici XYZ Premium Fashion Store, Ušče Shopping Center, Beograd.

 

Član 3

 

Ove Poklon kartice  nisu kreditne, debitne, ček, niti bilo koja druga vrsta platne kartice i ne mogu se zamenjivati za gotov novac .

 

Društvo Sportina  doo Beograd, kao izdavalac kartica,  zadržava pravo na izmenu svih napred navedenih  uslova i odredbi bez predhodnog obaveštenja kupcima ili korisnicima kartica.

 

Informacije o eventualnim promenama  ovih uslova i odredbi  biće dostupne na web stranicama Društva.

 

Izdavalac kartica ne odgovara za eventualni gubitak, krađu, neovlaštenu upotrebu  ili oštećenje kartice i  u takvim slučajevima nema nikakvu obavezu naknade štete kupcu ili donosiocu kartice, ili obavezu izdavanja druge kartice zbog toga.

Član 4

Nakon isteka roka važenja kartice, ista se blokira i smatra nevažećom a sva eventualno neiskorišćena sredstva na njoj za imaoca kartice biće izgubljena .

Imaoci kartice / tu spadaju kupci i svi drugi korisnici kartice / dužni su da samostalno vode računa o preostalim sredstvima na kartici  i blagovremeno ih i u skladu sa ovim Pravilima iskoriste. U suprotnom Sportina doo Beograd, kao izdavalac kartica, zbog toga neće snositi nikakvu odgovornost.

Kupci Poklon kartica prilikom preuzimanja kartica svojim potpisom o preuzimanju kartice ujedno i  potvrdjuju  da su upoznati sa napred navedenim Pravilima i da ih u svemu prihvataju .

Korišćenjem kartice korisnici potvrđuju da su sa Opštim pravilima za Gift Card u potpunosti upoznati i sa njima saglasni.

Ova Pravila su sastavni deo Odluke direktora o izdavanju Poklon kartica.

 

 

 

                                                                                                 SPORTINA DOO BEOGRAD

                                                                                                                    DIREKTOR    

                                                                                             Jasmina Bajrović Hadžibegović