print_logo

OPĆA PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠTENJA KARTICE POGODNOSTI XYZ

Ova opća pravila određuju uvjete korištenja kartice pogodnosti XYZ čiji izdavatelj je Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb, Hrvatska (u nastavku: „Kartica pogodnosti“).

Pojmovi, koji se koriste u ovim općim pravilima imaju sljedeće značenje:

Imatelj je fizička osoba starija od 15 godina, u čije ime zakonski zastupnik ispuni Pristupnu izjavu ili fizička osoba starija od 18 godina, koja ispuni Pristupnu izjavu u kojoj svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni i kojoj na temelju Pristupne izjave Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb izda Karticu pogodnosti XYZ.

Popis Trgovačkih društava i članica poslovnog sustava Sportina Group u kojima Imatelj može koristiti Karticu pogodnosti kluba XYZ:

Hrvatska:
Sportina d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb,
Tom Tailor Zagreb d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb.

Slovenija:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce,
Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce.

Srbija:
Sportina d.o.o., Omladinskih brigada 102, Novi Beograd,
Tom Tailor d.o.o., Omladinskih brigada 102, Novi  Beograd.

Bosna i Hercegovina:
Ab-line d.o.o., Halilovići 6, Sarajevo,
Tom Tailor d.o.o. Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo.

Crna Gora:
Sportina d.o.o. Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica.

Bugarska:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija,
Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija.

Kosovo:
Sportina & Albi Zona e re industriale Veternik, Priština.

1. KARTICA

Kartica kluba XYZ omogućuje dodatne pogodnosti Imatelju koje može iskoristiti prilikom kupovine u svim prethodno navedenim poslovnicama i prodajnim jedinicama društava članica poslovnog sustava Sportina Group, a u skladu s ovim Općim pravilima izdavanja i korištenja Kartice pogodnosti Kluba XYZ (u nastavku: „Pravila“).

Popis odabranih poslovnica i prodajnih jedinica u kojima Imatelj može dobiti i koristiti Karticu pogodnosti nalazi se na internet stranici www.xyz-club.com  i na samim prodajnim mjestima.

2. IMATELJ

Kartica Kluba XYZ može se izdati svakoj fizičkoj osobi starijoj od 15 godina, u čije ime njezin zakonski zastupnik ispuni Pristupnu izjavu ( svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) na jednom od prodajnih mjesta Kluba XYZ ili putem portala www.xyz-club.com,  ili fizičkoj osobi starijoj od 18 godina, koja ispuni Pristupnu izjavu ( svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) na jednom od prodajnih mjesta Kluba XYZ ili putem portala www.xyz-club.com.

Ispunjavanjem Pristupne izjave odnosno registracijom putem  internet stranice www.xyz-club.com (svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) osoba postaje član Kluba XYZ, te jamči za točnost osobnih podataka koje je naveo/navela prilikom registracije.

Potpisom na Pristupnoj izjavi ili potvrdom podataka upisanih na portalu www.xyz-club.com pojedinac potvrđuje da se slaže s ovim Pravilima odnosno da je ista pročitao te da ih prihvaća.

Izdavatelj će, najkasnije 30 dana nakon ispunjene Pristupne izjave, Imatelju poslati Karticu pogodnosti kluba XYZ.

Izdavanjem Kartice njezin Imatelj postaje član Kluba XYZ. Članstvo u Klubu XYZ je dobrovoljno i besplatno, a svaki član može istupiti iz Kluba XYZ slanjem zahtjeva za prestankom članstva, u skladu s ovim Pravilima.

Jedna fizička osoba može dobiti samo jednu Karticu Kluba XYZ prema navedenim osobnim podacima.  Kartica pogodnosti XYZ nije prenosiva i smije ju koristiti isključivo Imatelj.

Sportina Group i njene gore navedene članice imaju pravo zahtijevati od Imatelja predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta prilikom korištenja dodatnih pogodnosti temeljem  Kartice Kluba XYZ kako bi se utvrdilo vlasništvo Kartice.

3. IZDAVATELJ/UPRAVITELJ

Izdavatelj i upravitelj Kartice pogodnosti XYZ je Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, Hrvatska (u nastavku: „Izdavatelj“).

Potpisom Pristupne izjave, Imatelj Kartice Kluba XYZ potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima i da pristaje da SPORTINA d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, kao društvo kćer Sportina Group u Republici Hrvatskoj  te ostali članovi Sportina Group, prikupljaju i prosljeđuju njegove/njezine osobne podatke, u skladu s ovim Pravilima, ugovornom izvršitelju obrade kartica pogodnosti, društvu Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Republika Slovenija i drugim ugovornim izvršiteljima obrade društva Sportina Bled d.o.o.

Trgovačka društva u sklopu Sportina Group obvezuju se prikupljati, obrađivati, osiguravati zaštitu i koristiti osobne podatke Imatelja u skladu s ovim Pravilima i primjenjivim propisima Republike Slovenije i Republike Hrvatske, kao i relevantnim pravilima Europske Unije koja se odnose na zaštitu osobnih podataka (Direktiva 95/46/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom prijenosu takvih podataka (CELEX 31995L0046)).

4. OSOBNI PODACI

Imatelj  potpisom Pristupne izjave ( svi podaci označeni kao obavezni moraju biti ispunjeni) ili ispunjenjem internetskog obrasca na  portalu www.xyz-club.com, daje suglasnost za obradu i jamči istinitost svojih osobnih podataka iz Pristupne izjave ili internetskog obrasca (ime, prezime, adresa, država prebivališta i spol) te podataka o obavljenoj kupnji društvu Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, Republika Hrvatska kao voditelju zbirke osobnih podataka Kartice pogodnosti XYZ, u svrhe određene ovim Pravilima i hrvatskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci koje SPORTINA d.o.o. prikuplja od strane budućeg Imatelja  su: ime, prezime, adresa prebivališta, država prebivališta, spol, datum rođenja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj. Osim navedenih osobnih podataka, koje Imatelj daje prilikom ispunjavanja Pristupne izjave, SPORTINA d.o.o. uz suglasnost Imatelja prikuplja i obrađuje podatke o kupnjama Imatelja Kartice pogodnosti u poslovnicama – prodajnim mjestima Kluba XYZ, na način kako je to propisano u točki 4. i 5. ovih Pravila.

Voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje sljedeće podatke, navedenu na računu, o obavljenim kupovinama Imatelja Kartice pogodnosti: poduzeće i poslovnica obavljene kupnje, datum i vrijeme kupnje, EAN-kod proizvoda, naziv proizvoda, popust, količina, cijena, PDV, iznos kupnje, način plaćanja i prodavač.

EAN-kod naveden na računu detaljnije definira kupljeni proizvod i omogućuje prikupljanje sljedećih podataka: tip proizvoda, robna grupa, veličina proizvoda, boja proizvoda, robna marka itd.

Ti podaci upotrebljavaju se za analizu običaja kupnje i za izvođenje pokazatelja, koji pomažu odrediti profil pojedinog člana Kluba XYZ i tako Sportini d.o.o. omogućuju pripremu personaliziranih ponuda.

5. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

SPORTINA d.o.o. i Ugovorni izvršitelj obrade će dobrovoljno upisane i potpisane podatke , povezati  s podacima o kupnjama i transakcijskim podacima. Svi podaci će biti sačuvani u bazi podataka u društvu Sportina Bled d.o.o., Lesce, Republika Slovenija i/ili kod njenih ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, na način koji osigurava zaštitu od neovlaštenog pristupa osobnim podacima Imatelja.

Svi osobni podaci, kao i podaci o obavljenim kupnjama bit će redovno analizirani, izdavatelj će ih koristiti za podjelu, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje potrošačkih navika, anketiranje, dodjeljivanje dodatnih boniteta i neposredan marketing. Kontaktni podaci Imatelja Kartice pogodnosti XYZ bit će korišteni za obavještavanje o promocijskim ponudama i drugim aktivnostima trgovačkih društava u poslovnom sustavu Sportina Group.

Voditelj zbirke osobnih podataka može Imatelju Kartice pogodnosti slati promotivne ponude trgovačkih društava članova Sportina Group ili njihovih ugovornih partnera. U vezi sa slanjem promotivnih ponuda, ugovorni partneri trgovačkih društava članova Sportina Group nemaju pravo pristupa osobnim podacima Imatelja Kartice pogodnosti XYZ.

Voditelj zbirke osobnih podataka može osobne podatke Imatelja povezati s podacima drugih Imatelja i obrađivati ih u gore navedene svrhe.

Podaci se daju dobrovoljno. Međutim, ako ispitanik osobne podatke, koji se prikupljaju i smatraju obaveznim ne želi dati voditelju zbirke osobnih podataka, ne može postati Imatelj Kartice pogodnosti XYZ.

Podaci o Imateljima Kartica pogodnosti smiju se prosljeđivati ugovornim obrađivačima podataka voditelja zbirki osobnih podataka, koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju osobne podatke o Imateljima. Ugovorni obrađivači su, pored trgovačkih društava u Sportini Group, i društva koja Imateljima šalju SMS/MMS poruke, društva koja se bave tiskarstvom, društva koja održavaju programsku opremu i baze podataka voditelja zbirki.

Ako Imatelj  obavi kupnju u društvu članici Sportina Group, to društvo će se, u svrhu provjere bonitetnog razreda Imatelja, povezati s centralnom bazom podataka na poslužitelju ugovornog izvršitelja obrade, tvrtke Sportina Bled d.o.o., Alpska 43, 4248 Lesce, Republika Slovenija. Podaci o obavljenoj kupnji automatski se upisuju u centralnu bazu podataka ugovornog izvršitelja obrade podataka i pohranjuju u društvu članici Sportina Group, u kojem je Imatelj obavio kupnju.
Imatelj je suglasan da voditelj zbirke podataka prosljeđuje njegove/njezine osobne podatke, u svrhu provjeravanja bonitetnog razreda Imatelja, društvu članici Sportina Group za potrebe odobravanja popusta Imatelju prilikom kupnje. Imatelj je suglasan da društvo članica Sportina Group prosljeđuje podatke o kupnji Imatelja društvu Sportina Bled d.o.o. u svrhu praćenja redovite kupovine Imatelja iz kojih podataka se mogu postaviti bonitetni razredi i za druge svrhe obrade navedene u ovim općim Pravilima.

Imatelj Kartice pogodnosti je također suglasan, da se njegovi osobni podaci i podaci o njegovoj kupnji pohrane u centralnoj bazi Sportine Group, kod ugovornog izvršitelja obrade društva Sportina Bled, d.o.o.

U vezi sa mogučnošću iznošenja osobnih podataka iz Republike Hrvatske u odabrane poslovnice i prodajne jedinice Sportina Group u svim državama u kojima Imatelj može koristiti Karticu, Imatelj izjavljuje i jamči, da je sa strane voditelja zbirke osobnih podataka bio obaviješten o posljedicama takvog iznošenja i upozoren na činjenicu, da država u koju se podaci iznose, možda nema odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka.

Svaki pristupnik – Imatelj Kartice pogodnosti XYZ potpisom Pristupne izjave ili prijavom na portalu potvrđuje da je obaviješten o navedenim svrhama i načinu obrade svojih osobnih podataka i daje izričitu suglasnost za takvu obradu. Imatelj može u bilo kojem trenutku pisanim putem ili na drugi način predviđen Pravilima (primjerice, putem elektroničke pošte) zahtijevati od SPORTINE d.o.o. i/ili izravno od Sportine Bled d.o.o., trajni ili privremeni prestanak korištenja njegove/njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za namjenu neposrednog marketinga. Izdavatelj Kartice pogodnosti dužan je, u roku od 15 dana od primitka takvog zahtjeva, spriječiti daljnju uporabu osobnih podataka takvog Imatelja za namjenu neposrednog marketinga te istog/istu u roku od sljedećih 5 dana obavijestiti pisanim putem ili na drugi način (primjerice, putem elektroničke pošte). Imatelj može nakon prestanka korištenja njegove/njezine adrese elektroničke pošte ili telefonskog broja za svrhe neposrednog marketinga i dalje koristiti sve pogodnosti Kartice pogodnosti XYZ.

Ukoliko Imatelj zahtijeva prestanak uporabe svih njegovih osobnih podataka za namjenu neposrednog marketinga, takav će se zahtjev tumačiti kao zahtjev za prestankom članstva u Klubu XYZ, kojem zahtjevu će biti udovoljeno odjavom  navedenog Imatelja  iz baze podataka o Imateljima Kartica pogodnosti XYZ. Po odjavi takvog Imatelja iz baze podataka Kluba XYZ, izdana Kartica pogodnosti prestat će vrijediti u poslovnicama – prodajnim mjestima Kluba XYZ.

Sportina d.o.o. ili ugovorni izvršitelj obrade, Imateljeve osobne podatke može čuvati do 5 godina nakon prestanka ugovora, a podatke o pojedinoj kupnji najmanje 6 godina nakon svake kupnje.

6. POGODNOSTI

Za detalje molimo kliknite ovdje .
 

7. UVJET ZA KORIŠTENJE POGODNOSTI I OGRANIČENJA

Uvjet za korištenje pogodnosti od strane Imatelja Kartice pogodnosti je predočavanje Kartice pogodnosti XYZ na blagajni prodajnog mjesta prilikom kupovine robe. Nakon što je plaćanje robe već izvršeno, naknadni upis kupnje nije moguć, niti je moguće naknadno iskorištavanje popusta.
Kartica Kluba XYZ ne vrijedi tijekom sezonskih rasprodaja i na proizvode koji se već prodaju uz popust. Popusti se ne zbrajaju. Međutim, vrijednost kupljenih proizvoda snižene cijene pridodaje se vrijednosti kupnje Imatelja pojedine Kartice.
U slučaju tehničkih problema ili više sile koji onemogućuju rad računalnog sustava na prodajnim mjestima Kluba XYZ te uslijed navedenog korištenje Kartice nije moguće, SPORTINA d.o.o. niti bilo koje od njegovih povezanih društava nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja bi po toj osnovi mogla nastati Imateljima Kartice pogodnosti.

8. DODATNE POGODNOSTI

Kartica pogodnosti XYZ njezinim Imateljima omogućuje i različite kratkoročne pogodnosti koje su individualno prilagođene u odnosu na osobne i/ili transakcijske podatke pojedinih Imatelja, a o kojim pogodnostima se navedeni Imatelji obavještavaju putem telefona, SMS/MMS poruka, obične pošte ili elektroničke pošte, i objavljivanjem na internetskom portalu www.xyz-club.com.

9. PORTAL

Internetski portal www.xyz-club.com sadrži ulaznu točku putem koje Imatelj Kartice može pratiti svoj profil ( stanje, boniteti, pogodnosti)  te uređivati svoje osobne podatke u skladu s ovim Pravilima.
Pristup osobnom profilu Imatelja na portalu www.xyz-club.com moguć je putem adrese elektroničke pošte navedene na pristupnici ili na portalu i lozinkom, koja se šalje Imatelju Kartice na njegovu adresu elektroničke pošte, a nakon uspješne aktivacije računa o kojoj će Imatelj istim putem biti u kratkom roku i obaviješten.
 

11. PROMJENA PODATAKA
U slučaju da Imatelj Kartice pogodnosti promijeni svoje osobne podatke koje je naveo u Pristupnoj izjavi ili na portalu www.xyz-club.com, isti se obvezuje o promjeni podataka obavijestiti Izdavatelja Kartice pogodnosti u roku od 30 dana od dana nastale promjene, dopisom upućenim na adresu sjedišta društva Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb ili slanjem poruke na adresu elektroničke pošte: xyz@sportina.hr.
Imatelj Kartice pogodnosti svoje osobne podatke može promijeniti i na portalu www.xyz-club.com u svom osobnom profilu.


12. ZAMJENA KARTICE

Gubitak ili krađu Kartice Imatelji mogu prijaviti poštom neposredno na adresu sjedišta Izdavatelja, Sportina d.o.o., Kovinska 12, Zagreb, Republika Hrvatska ili na besplatni telefon 080 2590 ili na adresu elektroničke pošte xyz@sportina.hr. Izdavatelj će najkasnije u roku od 60 dana nakon dobivene obavijesti o promjeni osobnih podataka Imatelja poslati novu Karticu pogodnosti. Sve pogodnosti s izgubljene ili ukradene Kartice pogodnosti se u roku od 15 dana od prijave prenose na novu Karticu. Izdavatelj će staru Karticu pogodnosti blokirati odmah po prispijeću obavijesti o njezinom gubitku, odnosno krađi.
U slučaju da je Kartica Imatelju otuđena, Izdavatelj ne preuzima odgovornost za korištenje pogodnosti temeljem Kartice od strane trećih neovlaštenih osoba.

13. PRESTANAK ČLANSTVA

Kartica pogodnosti XYZ vrijedi do pisanog opoziva od strane Izdavatelja ili do zaprimanja izjave Imatelja kojom zahtijeva prestanak članstva u Klubu XYZ. Imatelj može u bilo kojem trenutku pisanom izjavom  putem pošte na adresu sjedišta Izdavatelja navedenu u prethodnoj točki ovih Pravila ili elektroničkom poštom na  xyz@sportina.hr  zahtijevati da trgovačka društva u poslovnom sustavu Sportina Group prestanu koristiti njegove/njezine osobne podatke na načine i za namjene navedene u toj izjavi, i tako istupiti iz kluba XYZ te se odriče prava na Karticu i svih pogodnosti koje iz tog naslova proizlaze.
Unatoč prestanku članstva Imatelja u Klubu XYZ voditelj zbirke osobnih podatka smije neke podatke o Imatelju čuvati još najviše pet godina (opći rok zastare) nakon prestanka članstva.
Ako Karticom pogodnosti XYZ u roku od dvije godine nije napravljena nijedna kupovina, ona automatski dobiva status neaktivne kartice. Takvu Karticu pogodnosti Izdavatelj ima pravo poništiti bez da prethodno o tome obavijesti Imatelja.

13. OBJAVA PRAVILA

Ova Pravila vrijede od dana njihove objave na internetskoj stranici www.xyz-club.com.
Izdavatelj zadržava pravo naknadne izmjene ovih Pravila, ukidanja Kluba XYZ i poništenja Kartica pogodnosti XYZ. Sve promjene se javno objavljuju na internetskoj stranici www.xyz-club.com i vrijede od dana njihove objave. Ako se Imatelj Kartice pogodnosti XYZ koristi Karticom pogodnosti i nakon tako objavljenih promjena, znači da je s njima suglasan i da je na iste pristao.